დიფერენციალური დაცვის ავტომატური ამომრთველები

მოწყობილობის ტიპი

პოლუსების რაოდენობა

mA - გაჟონვის დენის კოეფიციენტი

ნომინალური დენი

მოკლეჩართვის დენი

პროექტები