დიფერენციალური დაცვის ავტომატური ამომრთველები და მოწყობილობები

მოწყობილობის დასახელება

პოლუსების რაოდენობა

mA - გაჟონვის დენის კოეფიციენტი

ნომინალური დენი

მოწყობილობის ტიპი

პარამეტრები

მოკლეჩართვის დენი

პროექტები