კონსულტაცია

კონსულტაცია
  • რეკონსტრუქციის ტექნიკური დავალების შემუშავება.
  • სხვის მიერ შესრულებული ტექნიკური დავალების ექსპერტიზა.
  • პროექტების ექსპერტიზა.
  • სისტემის დამონტაჟების, გაშვება-გამართვის და ექსპლუატაციის დროს ექსპერტიზა.
  • ტექნიკური მხარეების დაგეგმვა.
  • ენერგო ეფექტურობის შეფასება.

პროექტები